Roxit voor veiligheidsregio's

Veiligheidsregio's

In de wereld van de brandweer is de laatste jaren veel veranderd. De 'verhuizing' van de lokale (gemeente)brandweer naar de regionale brandweer en vervolgens naar de veiligheidsregio is een van de meest ingrijpende veranderingen. De gemeente heeft nu alleen nog een bestuurlijke taak maar blijft verantwoordelijk voor de brandweerzorg.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen gehad voor het dagelijks werk binnen de vijf schakels van de veiligheidsketen: Proactie - Preventie - Preparatie - Repressie - Nazorg

In de loop van de tijd is de behoefte van onze klanten breder geworden dan alleen een vak-specifieke applicatie. Veiligheidsregio’s zien we verder professionaliseren waarbij ze zich als een dienstverlenende organisatie opstellen naar burgers, bedrijven en ketenpartners. Het onderling afstemmen van deze dienstverlening én het delen van informatie / (online) samenwerken is hierbij essentieel. Het vakinhoudelijke proces wordt meer en meer ingebed in het grote geheel van de dienstverlenende organisatie. Deze trend zien we, naast veiligheidsregio’s, ook nadrukkelijk terug bij gemeenten en RUD’s. Bovendien dient de Omgevingswet zich steeds concreter aan. Hoewel het beeld daarover nog niet is uitgekristalliseerd begint de gewenste eindsituatie wel steeds duidelijker te worden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, doen mee in allerlei denktanks waar dat kan en we laten onze software meegroeien met de ontwikkeling van de Omgevingswet.


Wat kunt u van Roxit verwachten?


Om op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen biedt Roxit samen met haar zusterbedrijven een nieuwe totaaloplossing, als opvolger van onder andere FirstWatch, waarin ons volledige portfolio aan bod komt; De Squit 20/20 suite bevat hoogwaardige componenten op het gebied van zaakgericht werken, objectregistratie, communicatie naar ketenpartners én aanverwante vakinhoudelijke modules. Een voorbeeld hiervan is Squit 20/20 Op Pad  (risicogestuurd toezicht en TOOM) die medewerkers van veiligheidsregio’s volledig ondersteunt in het dagelijks werk.

Roxit biedt klanten ‘de vrije ruimte’ om te kiezen voor de componenten die het beste passen, desgewenst in combinatie met reeds bestaande zaaksystemen, document management systemen of andere in gebruik zijnde toepassingen. Dit is ook in lijn met de werkwijze zoals is beschreven in de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA).

Kortom: de Squit 20/20 suite ontzorgt u vandaag én in de toekomst!

Meer weten over Squit 20/20?