Onze visie

De Vrije Ruimte om te verbinden

Volgens Roxit moet software de vrije ruimte bieden. Alle gebruikers en partijen ondersteunen. Aansluiten op hun informatiebehoeften. Altijd up-to-date zijn. Vrij om te koppelen aan elk ander systeem. Maar vooral: geschreven door mensen met kennis en ervaring in die informatieketen. Die begrijpen wat daar speelt.

Wij ontwikkelen onze softwareproducten dusdanig dat onze klanten de data hieruit met elkaar kunnen combineren, waardoor zij nuttige domein-overschrijdende informatie direct voorhanden krijgen. Het wordt dan mogelijk om alle gevolgen in beeld te krijgen, zodat u ook alle belangen kunt afwegen en daarmee bewuster kunt beslissen. Deze visie noemen wij Impact Automation.

Beslis bewust met Impact Automation

Er gebeurt veel bij overheidsinstanties; bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen, netbeheerders en zelfstandige bestuursorganen. Het is één lange keten van gebeurtenissen, beslissingen en acties. In die lange keten is onderlinge afstemming vaak erg ingewikkeld, met name omdat informatie verdeeld en verspreid is over duizenden afdelingen. Onze software verbindt deze verdeelde informatie aan elkaar. Zaken worden in plaats en tijd gekoppeld en in de juiste context geplaatst, zodat men verborgen conflicten en vereiste acties in beeld heeft. Een straatevenement en werken aan een gasleiding gaat bijvoorbeeld niet samen, maar ze hebben allebei een vergunning nodig. Door deze informatie aan elkaar te koppelen, heeft men direct de gevolgen in beeld en kan men een bewuste beslissing nemen.

Alle producten van Roxit dragen bij aan Impact Automation. Gespecialiseerd software die informatie uit verschillende domeinen combineert. Generieke software die helpt om digitaal- en zaakgericht te werken. 

Vanwaar die impact?

U beheerst de verdeelde informatie. Om processen efficiënter te behandelen. Om communicatie van de overheid te verbeteren. Om besluitvorming transparanter te maken en om burgers en bedrijven daarbij te betrekken. Met respect voor privacy. Dat is Impact Automation.

Wat kunt u ermee?

Noodzakelijke verbanden en acties in kaart brengen. Onwenselijke gebeurtenissen versneld opzoeken. Waardoor u slimmer en effectiever gaat werken, onvoorziene inzichten krijgt en processen veiliger gaat uitvoeren. Waarmee u teleurstelling en vertraging voorkomt. 

Roxit en MVO

We hebben een hele duidelijke visie als het gaat om het bieden van ruimte aan onze klanten. Onze overtuiging is dat onze klanten vrijheid en ruimte nodig hebben om hun eigen bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te vullen. Wij bieden daarvoor duurzame en werkbare oplossingen. Met respect voor de vrijheid van de klant in zijn keuze voor producten, diensten en partners. Ook als het gaat om koppelingen met externe partijen komt dit goed naar voren.

Het handelen naar onze visie heeft automatisch geleid tot duurzaam ondernemen. Zo zijn we sinds 2011 gecertificeerd voor de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Wij werken continu aan een goed werkklimaat, het invullen/creëren van diverse stageplaatsen en het tevreden houden van onze medewerkers én onze klanten. We nemen de kernthema’s van MVO-Nederland en de richtlijnen van ISO 26000 als leidraad voor de verdere uitwerking van ons beleid.

Bij het realiseren van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het van belang om samen te werken met de stakeholders van je organisatie. Wij zien hier twee hoofddoelgroepen: onze medewerkers en onze klanten. Beiden dragen dagelijks bij in de ontwikkeling van onze oplossingen en het waarborgen van onze continuïteit. Samen met hen pakken wij onze maatschappelijke kernthema’s aan.  We zijn en blijven hier druk mee bezig.

ISO 27001 is de ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen. Roxit is gecertificeerd op ISO 27001. Dit betekent dat de medewerkers van Roxit werken conform de richtlijnen van deze standaard en dat zij haar beleid hier voortdurend op afstemt.

De datacenters en hostingpartners waar wij mee samenwerken voor onze softwareproducten zijn uiteraard ook ISO 27001 gecertificeerd.

Het behalen van de ISO certificering in 2011 was voor Roxit een belangrijke mijplaal. Het betekent dat we richting onze klanten voldoen aan de eisen over kwaliteit en milieu. Verder is het een bevestiging in het professionaliseren van onze bedrijfsvoering. Roxit is zowel ISO 9001 als ISO 14001 gecertificeerd.

Dezta Archiveren is door het European Certification Bureau gecertificeerd voor NEN 2082:2008. NEN 2082 bevat eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Kortgezegd komt het erop neer dat de opslag, bewaartermijnen, beveiliging, vernietiging en overdracht van informatie binnen applicaties voldoet aan de (wettelijke) eisen die worden gesteld aan systemen voor archivering van informatie (documenten, maar specifiek ook ruimtelijke plannen).

De Gold certificering is de hoogste onderscheiding haalbaar binnen de Microsoft®-competenties. Microsoft toetste Squit XO en baseerde zich bij het toekennen van het certificaat op de product- kennis, referenties en projectresultaten.
Deze Gold-status kent men enkel toe aan partners die duidelijk hebben bewezen dat ze over brede ervaring en kennis beschikken op het vlak van Microsoft-producten en Microsoft-oplossingen. Binnen Roxit is Squit XO getoetst en goed bevonden. Voor ons is dit een bekroning op het harde werken van alle collega's. En daar zijn we trots op!

Microsoft Gold Certified Partners genieten een breed pakket aan voordelen waaronder toegang tot producten, training en algemene ondersteuning. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening en advies nog beter op de wensen en behoeften van onze klanten afstemmen.

De input van onze klanten vinden wij heel belangrijk!

Roxit Gebruikersvereniging

Roxit is een vooruitstrevend, dynamisch en open bedrijf. Wij gaan voor een tevreden klant en focussen op oplossingen die werken. De input van onze klanten is van groot belang om een product te blijven leveren dat aansluit op de vragen uit de markt. Om mee te denken over de producten en diensten van Roxit is er de Gebruikersvereniging.

Wat doet de gebruikersvereniging?

De Gebruikersvereniging biedt een klankbord bij de ontwikkeling van onze verschillende producten en diensten. Het delen van ervaring, kennis, expertise en best practices zijn een belangrijk speerpunt. De adviezen van de Gebruikersvereniging worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de producten en diensten van Roxit. De Gebruikersvereniging van Roxit is ontstaan in 2009 en heeft ruim 350 leden. De vereniging staat open voor medewerkers van alle organisaties die gebruik maken van één van de  Roxit producten.

Structuur, regioverdeling en groepen
Organisatorisch bestaat de Gebruikersvereniging uit een algemeen en een dagelijks bestuur en een vijftal gebruikersgroepen, te weten: Vergunningverlening, Toezicht en handhaving, Ruimte, Ondergrond en Veiligheid. Voor toekomstige productontwikkelingen is er de gebruikersgroep Visie & Ontwikkeling. Per gebruikersgroep is er onderscheid tussen regionale groepen (indien nodig vanwege omvang) en tijdelijke werkgroepen.

Participeren?

Meepraten over Roxit en onze producten? Aanmelden voor de Gebruikersverenging kan via het Roxit Klantportaal. U vindt op het klantportaal alle informatie over de verschillende groepen en de bijeenkomsten.